1. کـــنـــترل نــاوگـــان

 

- امــکـان ایــجاد لایــه هـای GIS بـــــر روی نــقـــــشـــه

-امــکان مشـــاهده وضــعیت اتصال دســتگاه ها به مـرکز

-امکان مشــــاهده وضعیت روشن و خاموش بودن سیارها

-امکان تاریخچه حرکتی تک تک سیارها در روزهای گذشته

-امــکان دریــــافت انــــواع گــــــــزارشـــــات مــــدیـــریت

...* زمان ورود و خـــروج به ایســــــــتگاه ها 

...* نمایش مسیر طی شده بر روی نقشه در یک بازه زمانـــــی 

. .* نمایش محل و نوع تـــخلف بر روی نقشه و زمان وقوع تخلف

...* نمایش محل تمامی توقفات بر روی نقشه در یک بازه زمانی

...* گزارش سرعت یک سیار در یک بازه زمانی

-مشــــاهده و کـــــنترل مصرف ســـــــــوخت

-امکان مشاهده و دریافت گزارش از تمام محل هایی که درب سیار باز وبسته شده است .

-امکان تنــظیمات برای ارســــال موقعیتها به مرکز با فواصل زمانی و تـــغییر زاویه حرک

-مشاهده مسیرهایی که سیار با چراغ گردان تـردد نموده است .

-امکان استفاده از سیستم با سطح دسترســــــی های مختلف

-امکان نمایـــش ســـیارها با Icon های مختلف بر روی نـــقشه

-امـــکان ثبت اطـــلاعات توصیفی برای تـــمامی ایستگاه ها و نمایش آنها بر روی نقشـــــه

-امکان ثبت اطلاعات توصیفی برای تمامی محدوده و ایستگاه ها و نمایش آنها بر روی نقشه

-امکان استفاده از چهار ورودی دیجیتال مختلف برای کنترل بهتر سیار

-امکان استفاده از چهار خروجی دیجیتال مختلف

-امکان برقراری ارتباط صوتی دوطرفه با رانـــــنده

-امکان کنترل برنامه زمانبندی حرکت ســـــیارها

-حافظه داخلی برای ثبت اطلاعات حــداقل 6 ماه

-امکان اندازه گیری سیگنال GPS و گزارش دادن قطعی یا اتصال کوتاه شدن آنتن GPS

-امکان تشخیص Jamming مربوط به GSM و انتقال گزارش به مرکز

-امکان تعـــــریف بیش از 100 نوع آلارم از طــریق کاربر و شــبکه

-امکان تشخیص Jamming GPS & GSM و گزارش دادن آنها به مرکز و یا ثبت در حافظه داخلی

 

2. سیستم کنترل ماموریت

 

* نرم افزار کنترل تلفن و Caller ID

- قابل اتصال به انواع کالر آی دی ( سریال ،شبکه ،سانترال و . . . )

- امکان ارســـال اطلاعات تـــماس گــــــیرنده برای اپراتور مورد نظر

- امکان کنترل عملـــکرد اپــــــــراتور ها

- امکان گزارش تعداد تماس های پاسخی هر اپراتور به صورت جداگانه در بازه زمانی مشخص

- امکان کنترل تمامی تماس های داخلی

 

*نــــــــــرم افزار اپــــراتور تلفن

-  نمایش اطلاعات توصیفی تماس گیرنده به صورت گرافیکی برای اپراتور

- امکان انتخاب خودور با الگوهای مختلف : نزدیکترین خودرو ،کم کارترین خودرو ،پرکارترین خودرو ،نوبت دهی بر اساس زمان

- امکان تعریف مبدا و مقصد برای هر ماموریت

- کـــــنـــتــــرل مـــاموریت

- امکان گروه بندی ماموریت

- امکان جستجوی آدرس بر روی نقشه

- امکان استفاده از نقشه تمام شهرهای ایران بعلاوه چهل و پنج کشور دنیا

 

* نــــــــرم افزار پــــیام رسانی

- امکـــان ارســــال پیـــام متنی برای هر خودرو

- امکان ارسال یک پیام برای یک گروه از خودروها

- امــکان ارســـال پیام از خـــــــودرو به مـــــرکز

- امکان ارسال پیام های از پیش تعریف شده به مرکز

- امکان نمایش محل های ارسال و دریافت پیام بر روی نقشه

- امکان مشاهده سابقه همه پیام ها و اخذ گزارش از تمامی پیام ها

 

* نـــــــرم افزار نـــــــقشه

- امکان استفاده از نرم افزار به دو صورت تحت وب و Desktop

- مشاهده وضعیت اتصال خودروها به مرکز

- امکان مشاهده روشن یا خاموش بودن تک تک خودروها

- امکان دریافت گزارشات مدیریتی

- امکان دریافت گزارشات تخــلفات

- امکان گــــروه بندی خـــــودورها

- امکان ایجاد کاربران مختلف با سطح دستزسی های گوناگون

* نــــرم افزار ثبـــت تــــخلفات

- ثبـــت تخــلفات به همراه تخلف و مکان تخــلف

- امکان مشاهده همه ی تخلفات بر روی نقشه

- امکان ثـــــبت نام خـــــیابان محـــــل تخــلف

- امکان ایجاد تغییرات برای ثبت تخلف از مــرکز

 

* ســــیســــتم گــــزارش گیری

- نمایش کل مسیر طی شده توسط یک سیار

- نمایـــــش کلیه تخـــــــلفات بر روی نقشه

- نمایش تمامی سرعتهای پیموده شده توسط یک سیار

- امکان استفاده از نمودار برای تحلیل عملکرد راـــننده

 

* سیســـــتم کنتـــــرل ســوخت

- مشاهده میزان سوخت موجود در باک تک تک سیارها

- مشاهـــــده مـــــــکان و زمـان ســــوخت گیـــری

- مشاهده مـــــکان و زمان تخلیه غیرمجاز ســوخـت

- مشاهده مصرف سوخت در واحدهای زمان و مــکان

- مشاهده مصرف سوخت در فاصله مکانی طی شده